Platinum Brokers

Platinum Brokers Sp. z o.o.
jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym.

Działamy wyłącznie w imieniu i na rzecz naszych Klientów, dla których poszukujemy optymalnego rozwiązania ubezpieczeniowego.
Nie reprezentujemy interesów żadnego zakładu ubezpieczeń.
Podstawą funkcjonowania Platinum Brokers Sp. z o.o jest zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego nr 1853/12 na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń oraz obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003 roku z późniejszymi zmianami.

Realizując zadania powierzone przez naszych Klientów działamy według prostej zasady sześciu kroków:

1.
Dokonujemy analizy potrzeb ubezpieczeniowych Klienta.
2.
Dokonujemy analizy aktualnie obowiązującego u Klienta programu ubezpieczeniowego.
3.
Przygotowujemy kompleksowy program ubezpieczeniowy.
4.
Negocjujemy z towarzystwami ubezpieczeniowymi warunki zakupu produktu ubezpieczeniowego, zapisy ogólnych warunków ubezpieczeń oraz klazul dodatkowych.
5.
Koordynujemy i wspieramy działania związane z zawarciem ubezpieczenia oraz wdrożeniem programu.
6.
Bieżąco kontrolujemy należyte wykonanie umów ubezpieczenia zawartych przez Klienta oraz wspieramy Klienta w procesie obsługi ubezpieczenia.

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy następujące czynności:

• analiza ryzyka,
• rozpoznanie zapotrzebowania zleceniodawcy na ochronę, ubezpieczeniową z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb i uwarunkowań,
• przygotowanie programu ochrony ubezpieczeniowej,
• opracowanie zapytań ofertowych do zakładów ubezpieczeń,
• zebranie ofert ubezpieczeniowych,
• przeprowadzenie negocjacji z wybranymi zakładami ubezpieczeń,
• porównanie ostatecznych ofert towarzystw ubezpieczeniowych,
• sporządzenie rekomendacji oferty ubezpieczenia,
• dostarczenie zleceniodawcy sprawdzonych dokumentów ubezpieczenia potwierdzających ochronę ubezpieczeniową przez zakład ubezpieczeń,
• bieżący nadzór nad zawartymi umowami ubezpieczenia, wraz z dostosowaniem ich do zmieniającej się sytuacji w zakresie ryzyka,
• wznawianie umów ubezpieczenia,
• zgłaszanie roszczeń odszkodowawczych ubezpieczającego i asysta przy oględzinach szkód,
• monitoring terminowości realizacji wypłat odszkodowań przez zakład ubezpieczeń,
• prowadzenie bazy polis i szkód oraz generowanie cyklicznych raportów i zestawień,
• wsparcie w procesie rozliczania składek i bieżącej obsługi ubezpieczenia,
• analizy kosztowe i szkodowe,
• opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i udział w przetargach publicznych,
• pisanie odwołań od decyzji odmownych zakładów ubezpieczeń w sprawach szkód i roszczeń z umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem brokera,
• przeprowadzanie szkoleń pracowników zleceniodawcy w zakresie dotyczącym umów ubezpieczeniaz zawartych z pośrednictwem brokera,

Klienci korzystający z naszych usług zmniejszają ryzyko wyboru niekorzystnego produktu ubezpieczeniowego.
Zgodnie z ustawą o pośrednictwie ubezpieczeniowym jesteśmy zobowiązani do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
Obejmuje ono szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej
z umowy ubezpieczenia, w tym także szkody wyrządzone przez - osoby fizyczne, przez które broker ubezpieczeniowy wykonuje czynności brokerskie.