Korporacyjne ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie jest jednym z najbardziej popularnych ubezpieczeń posiadanych przez Polaków. Zapewnia wiele korzyści zarówno dla organizujących tę formę ochrony ubezpieczeniowej pracodawców oraz korzystających z ubezpieczenia pracowników.
Korzyści dla pracodawców:
• budowanie wizerunku atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy, dbającego o dobro swoich pracowników,
• satysfakcja pracowników z zatrudnienia w danym zakładzie pracy i zwiększenie ich lojalności wobec pracodawcy,
• transparentne zasady zwarcia i obsługi ubezpieczenia,
• w przypadku składki sponsorowanej przez pracodawcę możliwość wliczenia składek w koszty uzyskania przychodu oraz zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej,
• możliwość tworzenia różnych zakresów, pakietów ochrony ubezpieczeniowej dla pracowników,
Korzyści dla pracowników:
• szeroki zakres ubezpieczenia przy stosunkowo niskiej składce,
• wsparcie finansowe w różnych sytuacjach życiowych (śmierć bliskich, wystąpienie ciężkiej choroby, wystąpienie uszczerbku na zdrowiu itp.),
• zabezpieczenie bliskich w przypadku śmierci ubezpieczonego,
• świadczenia nie podlegające opodatkowaniu,
• przystąpienie do ubezpieczenia zazwyczaj bez konieczności weryfikacji stanu zdrowia.

Istotne jest także, że grupowe produkty ubezpieczeń na życie cechują się znaczną elastycznością w komponowaniu zakresu ochrony ubezpieczeniowej w zależności od potrzeb danego ubezpieczającego.

Korporacyjne ubezpieczenia zdrowotne

Ubezpieczenia zdrowotne są jednym z najbardziej pożądanych produktów ubezpieczeniowych.
Głównym celem ubezpieczeń ambulatoryjnych jest umożliwienie ubezpieczonym szybkiego dostępu do usług medycznych.
Korzyści dla pracodawców:
• budowanie wizerunku atrakcyjnego i odpowiedzialnego pracodawcy, dbającego o dobro swoich pracowników,
• satysfakcja pracowników z zatrudnienia w danym zakładzie pracy i zwiększenie ich lojalności wobec pracodawcy,
• transparentne zasady zwarcia i obsługi ubezpieczenia,
• w przypadku składki sponsorowanej przez pracodawcę możliwość wliczenia składek w koszty uzyskania przychodu,
• propagowanie profilaktyki zdrowotnej skutkujące ograniczeniem absencji chorobowych pracowników.
Korzyści dla pracowników:
• szybki dostęp do usług medycznych – konsultacji, badań itp.,
• możliwość objęcia ubezpieczeniem członków rodziny,
• atrakcyjna składka,
• łatwość umawiania wizyt lekarskich i badań diagnostycznych (infolinie, rezerwacje wizyt przez strony www),
• dostęp do nowoczesnego sprzętu medycznego,
• usługi medyczne realizowane przez prywatne placówki medyczne.

Atrakcyjnymi produktami z grupy ubezpieczeń zdrowotnych są także:
ubezpieczenia szpitalne, zapewniające organizację i pokrycie kosztów planowej hospitalizacji, która obejmuje pobyty w szpitalu związane z koniecznością wykonania zabiegu chirurgicznego,
• ubezpieczenia mające na celu zmniejszenie wydatków poniesionych na zakup leków przez ubezpieczonego.

Odpowiedzialność Cywilna Przewoźnika (OCP)

Przedmiotem ubezpieczenia  jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego, wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu (uszkodzenie towaru, zniszczenie towaru, opóźnienie dostawy).
Ubezpieczenie jest oferowane w dwóch różnych typach – OCP krajowego oraz OCP międzynarodowego.
W przypadku OCP krajowego odpowiedzialność przewoźnika wynika z polskiego prawa (kodeks cywilny i Ustawa prawo przewozowe), w przypadku OCP międzynarodowego odpowiedzialność przewoźnika określa Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (konwencja CMR).
Do ubezpieczenia mogą być włączane dodatkowe ryzyka m.in.: przewóz żywych zwierząt, ładunków niebezpiecznych, leków, ładunków szybko psujących się, utratę palet lub kontenerów, parkowanie poza parkingiem strzeżonym, odpowiedzialność za podwykonawców, szkody powstałe w wyniku rozboju i inne.
Ubezpieczenie OCP ma charakter dobrowolny, chociaż praktycznie wszyscy przewoźnicy posiadają taką polisę.
Przewoźnik odpowiada swoim majątkiem za powierzony ładunek, a odpowiednio dobrana polisa OCP pozwala przenieść  taką odpowiedzialność na ubezpieczyciela.
Zapewnia to bezpieczeństwo prowadzenia działalności przez przewoźnika oraz stwarza znaczącą przewagę konkurencyjną.

W celu otrzymania oferty prosimy o wypełnienie i przesłanie do nas

PODPISANEGO WNIOSKU O OFERTĘ UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA (OCP)

np. w formie skanu – dane kontaktowe w zakładce Kontakt.

Ubezpieczenia
majątkowe

Ubezpieczenia
odpowiedzialności
cywilnej

Pracownicze programy
emerytalne

Przetargi